Xây lắp

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống cơ điện một cách chuyên nghiệp. Đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ của tất cả các loại dự án Dân Dụng và Công Nghiệp.

Xem thêm

PCCC

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống cơ điện một cách chuyên nghiệp. Đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ của tất cả các loại dự án Dân Dụng và Công Nghiệp.

Xem thêm

Hệ ACMV

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống cơ điện một cách chuyên nghiệp. Đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ của tất cả các loại dự án Dân Dụng và Công Nghiệp.

Xem thêm

Hệ M&E

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống cơ điện một cách chuyên nghiệp. Đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ của tất cả các loại dự án Dân Dụng và Công Nghiệp.

Xem thêm